مهارت های امداد جاده ای

سرفصل مقاله:

  • اهداف رها سازی

  • کنار زدن یا برداشتن سقف یک ماشین که روی چرخ هایش قرار دارد

  • ابزارهای دستی

  • نمایان کردن قسمت درونی وسیله نقلیه ای که چپ کرده

  • روش های رها سازی مصدومین و قربانیان

و بسیاری از موضوعات دیگر که در بخش ایمنی حمل و نقل مشاهده کنید.


دسته ها :
X