راهنمای وسایل حفاظت فردی

راهنمای وسایل حفاظت فردی

 فرمت:Pdf   تعداد صفحات: 173

کلیات وسایل حفاظت فردی

فهرست:

 1. مقدمه
 2. اصطلاحات و تعاریف
 3. طبقه بندی انواع وسایل حفاظت فردی
 4. الزامات برنامه انتخاب و استفاده از وسایل حفاظت فردی
 • خط مشی وسایل حفاظت فردی
 • مسئولیت ها
 • مسئولیت های کارفرما
 • مسئولیت های کارگران
 1. ارزیابی خطر در برنامه PPE و مستند سازی آن
 • روش ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی
 • آنالیز خطرات شغلی و ارزیابی خطر برای وسایل حفاظت فردی
 • دستورالعمل اجرائی
 1. انتخاب و تامین وسایل حفاظت فردی
 • تطبیق وسیله حفاظت فردی با خطر
 • تهیه وسیله
 • درگیر کردن کارگران در ارزیابی ها
 • در نظر گرفتن راحتی فیزیکی وسیله (ارگونومی)
 • ارزیابی هزینه ها
 • بازنگری استانداردها
 1. آموزش کارگران
 • آموزش تئوری
 • آموزش عملی
 • آموزش مجدد (بازآموزی) کارگران
 • مستند سازی آموزش
 1. کاربرد وسایل حفاظت فردی
 2. نگهداری وسایل حفاظت فردی
 3. حفاظت از سر
 • انواع کلاه های ایمنی
 • ملاحظات مربوط به اندازه و نگهداری حفاظ های سر
 1. حفاظت از چشم و صورت
 • نکته هایی در مورد جدول انتخاب حفاظ چشم و صورت
 • عوامل سهیم در آسیب چشم
 1. حفاظ دست و بازو
 • مخاطرات نیازمند حفاظت دست و بازو
 • انواع دستکش های حفاظتی متداول
 • نکات کلیدی در استفاده از وسایل محافظ دست و بازو
 • مراقبت از دستکش های حفاظتی
 1. حفاظت پا و ساق پا
 • انواع حفاظ های پا
 • نکات کلیدی
 1. حفاظت بدن و بالا تنه
 • نکته های کلیدی
 • لباس کارهای با قابلیت رویت بالا
 • انواع لباس کارهای با قابلیت رؤیت بالا
 • مثال هایی از کاربرد این لباس ها
 • نکته های کلیدی
 1. حفاظت از شنوایی
 • انواع وسایل حفاظت از شنوایی
 1. حفاظت از سیستم تنفسی
 • طبقه بندی رسپیراتورها
 • معیارهای انتخاب رسپیراتور مناسب
 • محدودیت ها و الزامات استفاده از رسپیراتورها
 •  روند انتخاب منطقی رسپیراتور
 • شاخص پایان عمر
 • آزمایش فیت بودن
 • حفاظت از کیپ بودن
 • ارزیابی پزشکی
 • مراقبت و نگهداری از رسپیراتورها
 1. حفاظت از سقوط
 • روشهای دیگر حفاظت از سقوط
 • معیارهای مهم در انتخاب روش حفاظت در برابر سقوط
 • سیستم های متوقف کننده ی سقوط فرد
 • سیستم جلوگیری از سقوط فردی
 • سیستم حفظ موقعیت
 • سیستم های نرده حفاظتی
 • سیستم های تور ایمنی
 • سیستم طناب های هشداری برای کار بر روی بام
 • سیستم محافظ لغزش
 1. حفاظت در برابر غرق شدن
 2. وسایل حفاظت فردی جوشکاری
 3. مراجع

ادامه مطلب: راهنمای وسایل حفاظت فردیدسته ها :
X