الزامات سیستم مدیریت HSE

ادامه مطالب زیر را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

  • عملکرد HSE با گذشت زمان

  • نتایج اجرای کامل و صحیح سیستم مدیریت HSE

  • سیستم صحیح مدیریت HSE

  • رهبری و تعهد

  • خط مشی و اهداف استراتژیک

  • سازمان, منابع و مستند سازی

  • ارزیابی و مدیریت ریسک

  • طرح ریزی

  • اجرا و پایش

  • ممیزی و بازنگری


دسته ها :
X